"ryoyu kobayashi" in HANDELSBLATT Nachrichten am 2019-01-03